مديرگروه مهندسی معدن

دکتر امیر سلیمی

رشته تحصیلی:liknsd lunk

پست الکترونیک: a.salimi[at]znu.ac.ir     

تلفن: 33054354

فکس: 0

https://www.znu.ac.ir/members/asalimi


ارتباط با مهندسی معدن

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-