راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه:
پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن مهندسی معدن    
مدیر گروه

سلیمی - امیر
a.salimi[at]znu.ac.ir
4354
دفتر گروه

پورامیدی - ابوالفضل
4339


ارتباط با مهندسی معدن

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-