خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25463   بروزرسانی: 03-12-1402

Farhad Samimi Namin
فرهاد صمیمی نمین
دانشیار

پست الکترونيکی
f.samiminamin@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/samimi-farhad

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4022

فکس
   +98 (0) 24 3228 4339

آدرس 
زنجان - بلوار دانشگاه - دانشگاه زنجان، دانشکده فنی، گروه مهندسی معدن، کد پستی 38791-45371