خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25868   بروزرسانی: 14-12-1400

Ali Rafiee
علی رفیعی
استادیار

پست الکترونيکی
ali_rafiee@znu.ac.ir      rafiee77@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/rafiee-ali

تلفن
    (+98) 2433052   +98 (0) 24 3305 4014

فکس
   +98 (0) 24 3228 2699

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی،دانشکده معدن-طبقه دوم

 

 

برای مشاهده اطلاعات بیشتر به سایت شخصی به آدرس زیر مراجعه فرمائید.

my CV

https://sites.google.com/site/rafiee77