خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:35676   بروزرسانی: 17-05-1401

Sadegh Karimpouli
صادق کریم پولی
دانشیار

پست الکترونيکی
s.karimpouli[at]znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/karimpouli-sadegh

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4345

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی معدن، کدپستی 38791-45371