خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24738   بروزرسانی: 26-02-1400

Seyyed Morteza Hoseini
سید مرتضی حسینی
استادیار

پست الکترونيکی
m.hoseini@znu.ac.ir      seyyedmorteeza@engineer.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/hoseini-morteza

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4012

فکس
   +98 (0) 24 3228 1

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده فنی، گروه مهندسی معدن، سختمان مهندسی معدن، شیمی و مواد، طبقه سوم ،ص پ 313

 

 

CV