خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28601   بروزرسانی: 28-10-1402

Ramin Doostmohammadi
رامین دوست محمدی
دانشیار

پست الکترونيکی
ramin.doostmohammadi@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/doostmohammadi-ramin

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4015

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، ساختمان مهندسی معدن، طبقه سوم، آزمایشگاه تخصصی تورم سنجی.