خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:6825   بروزرسانی: 26-07-1401

Amir Salimi
امیر سلیمی
استادیار

پست الکترونيکی
a.salimi@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/asalimi

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4354

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، ساختمان مهندسی معدن